YMMÄRRÄTKÖ JEESUKSEN IANKAIKKISEN EVANKELIUMIN ARVON? JUOKSE JA SAARNAA SITÄ NOPEASTI - Profeetta Dr. Owuor

1.7.2022 GLOBAALI PERJANTAIN KOKOUS

(Muistiinpanot)

Olemme tarkastelleet Herran alttarin ennallistamisen sanomaa. Tämä on voimallinen sanoma. Herran näky 8.12.2021. Tarkastelemme sitä, jotta tietäisimme, mitä Herra puhuu seurakunnalle juuri nyt. Herra puhuu saarnastuolin sanoman muuttamisesta seurakunnassa. Ilm. 14 on ollut pääsananapaikkamme. Herra kutsuu sitä ikuiseksi evankeliumiksi. 

Herra pyytää tämän päivän seurakuntaa, ottaen huomioon sen ajan, johon olemme astuneet, ennallistamaan Herran saarnastuolin. Heidän tulee nyt ennallistaa takaisin Jeesuksen Ristin ja Veren evankeliumi, iankaikkinen evankeliumi. Näimme Ilm. 14, että on niin paljon, mitä Herra käyttää määrittelemään Herran iankaikkisen evankeliumin. Näimme Ilm. 14, että Herra tuo esille ne ominaisuudet, joita iankaikkisen evankeliumin tulee kaiuttaa maailmalle, seurakunnalle, kansakunnille, kun sitä julistetaan. 

Herra kutsuu sitä ikuiseksi evankeliumiksi, Jeesuksen Vereksi, sillä siinä on täydellisin Jumalan puhtaus. Herra ohjeistaa seurakuntaa, että tuo evankeliumi on iankaikkinen, sillä kaikki Jumala Jahven Profeetat julistivat sitä. Näimme, että tuota evankeliumia saarnattiin Aadamille ja Eevalle, kun he lankesivat. Näimme, että tuota samaa evankeliumia julistettiin Hanokille ennen kuin hänet ylöstemmattiin. Jumalan iankaikkisen armon evankeliumia. Näimme, että Herra saarnasi sitä myös Nooalle ja se toi vapautuksen Nooalle ja hänen perheelleen, että: Se, joka uskoo, ei joudu kadotukseen, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. 

Näimme, että tuon evankeliumin avainominaisuudet ovat, että tuo evankeliumi käskee kuuliaisuutta Jumalalle, luottamista Jumalaan, antaen koko elämäsi kokonaan Jumalalle. Sitä kutsutaan ikuiseksi evankeliumiksi, sillä se esittää iankaikkisen Välimiehen ihmisen ja Jumalan välillä. Sen tähden se tuo ikuisen Jumalan valinnan Hänen ihmisilleen. Se on ikuinen, koska siinä on Jumalan täydellisin puhtaus, joka voi ennallistaa langenneen ihmisen. 

Näimme myös, että iankaikkinen evankeliumi on todella tärkeä ennallistaa saarnastuoliin, sillä siinä on Jumalan täydellisin Armo. Se välittää Jumalan ilmaisen ikuisen Armon, ikuisen armon ikuisen Veren. Näimme, että tuo evankeliumi on todella tärkeä ja Herra käskee, että se ennallistetaan alttarilla, sillä se tuo ilmaisen vanhurskautuksen, joka määriteltiin ikuisuudessa ennen kuin aika luotiin. Sen tähden Herran iankaikkinen universaali evankeliumi välittää Kristuksen täydellisimmän vanhurskauden, joka tulisi välittää langenneelle luomakunnalle. Näette, että Kristuksen täydellisin vanhurskaus määriteltiin jo ennen luomakuntaa ja Herra oli nimennyt ja määrännyt sen teille. Sen tähden on tärkeää, että tämä evankeliumi ennallistetaan nyt saarnastuolissa. 

Herra kehottaa tämän päivän seurakuntaa ja papistoa ennallistamaan takaisin Jeesuksen iankaikkisen evankeliumin, sillä se tuo iankaikkisen rauhan. Se on ainoa, joka pystyy välittämään iankaikkisen rauhan sukupolvelle, joka niin paljon kaipaa rauhaa, kuten tämä sukupolvi. Tämä on todella mahtavaa aikaa, kun Herra ennallistaa saarnastuolia, joka on kriittisen tärkeä kristillisen toiminnan hermokeskus maailmassa. Se on kristillisen uskon keskus, saarnastuoli. Herra sanoo, että seurakunnan tulee nyt ennallistaa iankaikkinen evankeliumi, sillä ainoastaan iankaikkinen evankeliumi voi välittää täydellisimmän pelastuksen Jeesuksen Veren kautta. 

Vain Herran iankaikkinen evankeliumi voi välittää ikuisen anteeksiannon synnistä Kristuksen kallisarvoisen Veren kautta. Herran iankaikkisen evankeliumin sisältö itseasiassa määriteltiin ja asetettiin ikuisuudessa. Se suunniteltiin ja täysin päätettiin ja erinomaisesti perustettiin teitä varten ikuisuudessa ennen kuin aika luotiin. Toisin sanoen, Herra edeltämääräsi ikuisen uhrin, joka tulisi välittämään ikuisen evankeliumin ennen luomista. Sitten se peitettiin jopa enkeleiltä Jumalan kautta ja paljastettiin ensimmäistä kertaa lankeemuksessa Puutarhassa. Näimme, 1. Moos. 3, kuinka Jumala käveli langenneita lapsiaan kohti edistäen armon Käsivarttaan, sanoen: Aadam, Aadam, missä olet, poikani?

Näimme, että 1. Moos. 3:15, kuinka Herra antoi iankaikkisen evankeliumin mallin ja arkkitehtuurin, kun Hän sanoi: Ja nainen synnyttää poikalapsen ja Hän tulee murskaamaan käärmeen pään Ristillä. Herra nostaa esille rakenteen ja arkkitehtuurin, miten se on suunniteltu, 1. Moos. 3:15. Näemme, 1. Moos. 3:21, että Hän viimein paljastaa Veren; se on Veri, joka peittää syntisi, kun näen Veren, niin annan sinulle nyt anteeksi. 1. Moos. 3:21, Herra teurastaa nyt Karitsan. Se on ensimmäinen kuolema, joka tapahtuu luomisesta saakka. Kuolemaa ei ollut ollenkaan tapahtunut sitä ennen ikuisuudesta ikuisuuteen. Kristuksen uhri. 

Sitten Hän paljastaa Veren, sanoen, että Veri: 

- pesee syntisi
- peittää syntisi
- Kun näen Veren, niin kuljen ohitsesi

Todella voimallista ja mahtavaa. Herra sanoo: 

"4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä." (Hepr. 10:4)

Toisin sanoen, Herra sanoo, että kaikki uhrit, jotka näitte Vanhassa Testamentissa, katselivat uhria, odottaen Messiasta. He katselivat Messiaan uhria, uhratessaan härkiä ja lehmiä. He keskittyivät Kristukseen, joka olisi tulossa, Kristuksen uhriin, joka olisi tulossa. He odottivat sitä innokkaasti. 

Sen tähden Herra näytti minulle, minkälainen Ahdistuksen ajan temppeli tulee olemaan. Näin heidän uhraavan jälleen karitsoja, fyysistä uhrausta Ahdistuksen ajan temppelissä. Sitten Herra sanoo, että Tuhatvuotisen Valtakunnan temppelissä he tulevat uhraamaan fyysisiä eläimiä uhreina. Tarkoittaen, että kun he tulevat näkemään eläimiä uhrattavan, niin Hän tulee nyt käyttämään Vanhaa Liittoansa heidän kanssaan Israelissa, jotta Hän pystyy kysymään heiltä: Näittekö tuon eläimen, joka uhrattiin tuolla? Näittekö, kuinka paljon kipua se kävi läpi? Näittekö, kuinka paljon verta se vuodatti? Nyt loisteliaan kirkas ikuinen Jumalan Karitsa on tämä tässä, joka kuoli puolestanne, Messias. Sitten Hän tulee nyt ohjaaman heidät Messiaan luokse. 

On ollut todellinen shokki huomata, että Raamattu esittelee, aivan kuin tulisi olemaan jälleen fyysistä uhrausta, kun Messias on siellä. Sitten, kun luette Room. 11, tulette ymmärtämään. Sillä Hän sanoo siellä, että Hän tulee käsittelemään heitä sen Vanhan Liiton mukaisesti, joka heillä ja heidän esi-isillään oli. Sitten kun he uhraavat niin, silloin Hän tulee nyt näyttämään heille, että se, mitä tämä eläin kävi läpi tänään, niin Jumalan loisteliaan kirkas Karitsa kävi läpi tämän. Hän, jonka te tapoitte. 

Hän siis sanoo, Hepr. 10:4: 

"4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä." (Hepr. 10:4)

Tarkoittaen, ettei se ollut mahdollista. Uhraus, jota tehtiin Vanhassa Testamentissa, ei pystynyt ottamaan pois syntiä. Ainoa tapa, miten heidän syntinsä otetaan pois on, kun he katselivat sitä ja odottivat innokkaasti, sen osoittaessa heidät eteenpäin tulevaan Kristuksen uhriin. 

Herra sanoo siis, että Jumalan iankaikkista evankeliumia tulee julistaa saarnastuolista, sillä ainoastaan Jumalan iankaikkinen evankeliumi antaa Jumalan anteeksiannon Kristuksen Veren kautta. Herra sanoo, että tuon uhrin sisältö, malli ja missio oli ennalta määrätty ja erinomaisesti asetettu ennen luomista teitä varten. Kaikki Jahven Profeetat puhuivat ja profetoivat siitä. Sitä saarnattiin Aabrahamille, kun häntä pyydettiin ottamaan poikansa ja uhraamaan hänet samassa paikassa, jossa Kristus tultaisiin uhraamaan Morian vuorella. Profeetta Jesaja puhui siitä Jesajan kirjan luvussa 53 suuremmissa yksityiskohdissa. 

Jeesuksen iankaikkinen evankeliumi: 

- Tuo Jumalan ikuisen valinnan Jumalan ihmisille. Teidän tulee siis asettaa se takaisin, sillä Messias on nyt tulossa. 
- On ainoa evankeliumi, joka tuo kuolemattomuuden rajallisille, kuolevaisille ihmisille. 
- Tuo ikuisen elämän. Siksi meidän tulee asettaa se takaisin saarnastuoliin. 
- Myös osoittaa tien ikuiseen elämään. Meidän tulee siis asettaa se takaisin, jotta Jumalan ihmiset voivat kävellä kohti Jumalan ikuista elämää Taivaassa. 
- Tuo evankeliumi tuo kestäväisyyden. Sen tähden sitä tulee saarnata tälle sukupolvelle, jotta he voisivat oppia kestämään vainoja.  

Todella vakavaa. Herra pääasiassa sanoo, että tarvitsemme evankeliumin, joka voi muuttaa elämämme. Herra kysyy tämän päivän seurakunnalta: Siitä saakka, kun vastaanotit Herran ja evankeliumia saarnattiin sinulle, niin onko se todella muuttanut elämäsi? Oletko nyt pyhempi? Oletko matkalla Taivaaseen? Oletko nyt lähempänä Kristusta?

Tuo evankeliumi osoittaa Jeesukseen Kristukseen Messiaaseen. Joka kerta, kun sitä saarnataan, se osoittaa Kristukseen Messiaaseen, sillä Hän on Uhrikaritsa.  

"39 Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;
40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän." (Joh 5:39-40)

Syy, miksi meidän tulee ennallistaa ikuinen evankeliumi Jahven saarnastuoliin on, koska se osoittaa Jeesukseen Kristukseen Messiaaseen, Herraamme ja Lunastajaan, Pelastajaan, elävään Leipään, elävään Kiveen, elävään Veteen, Ystäväämme, Väkevään Jumalaamme, Immanueliin.

Hän puhui Israelilaisille, sanoen, että tutkitte Kirjoituksia niin syvällisesti, että saatte itsellenne tohtorin tutkintoja tässä asiassa, ollen tohtoreita laissa, tutkien Kirjoituksia, toivoen löytävänne elämän, mutta silti elämä on tässä. Ette hyväksy minua, jotta voisitte elää. Siksi Nikodemus lain professori oli viimein kasvokkain Totuuden todellisuuden kanssa. Hän meni Jeesuksen luokse, sanoen: Mestari, tiedän niistä ihmeistä, joita teet, että olet tullut Jumalani Jahven luota Taivaasta. Sillä kukaan ei voi tehdä niitä ihmeitä ja merkkejä, joita teet, ellei Hän tule itse Isä Jumalan luota Valtaistuimelta. Sitten Hän vastasi: Jollei ihminen synny uudesti ylhäältä, jollei ihminen tule Jeesus Nasaretilaisen luo, jollei ihminen vastaanota minua, Jeesusta Kristusta, Hän ei voi nähdä Jumalan Valtakuntaa. 

"4 ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja (taivaallinen) kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset;
5 heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!" (Room. 9:4-5)

Herra siis sanoo, että meidän tulee asettaa iankaikkinen evankeliumi takaisin tämän päivän seurakunnan saarnastuoliin ja heittää ulos menestysteologian evankeliumi. Sillä Jumalan iankaikkinen evankeliumi keskittää uhrin saarnastuoliin. 

"5 Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa." (2. Moos. 12:5)  
 
Ainoastaan Herra Jeesus pystyy täyttämään Jahve Jumalan täydellisen uhrin lain. Sen tähden Herra kutsuu kaikkia johtajia, kaikkia seurakuntia, Herran huonetta, ennallistamaan ikuisen evankeliumin Herran alttariin. Laittakaa se takaisin! Sillä ikuinen evankeliumi julistaa todella selvästi, että ilman Verta ei ole syntien anteeksi antamista. Ilman vaimon siementä, Aabrahamin siementä, mitään kansakuntaa ei voida lunastaa. Hän on siunaus kansakunnille. 1. Moos. 49:10: Ikuinen evankeliumi esittelee Hänet Juudan valtikkana, joka on tulossa hallitsemaan. Siksi meidän tulee asettaa se takaisin. 

"10 Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat." (1. Moos. 49:10)  

Hän puhuu Tuhatvuotisesta Valtakunnasta, Hänen Valtakunnastaan, joka on tulossa. Sillä ei tule olemaan rajoja, se on loppumaton. 

Jumalan ikuinen evankeliumi esittelee Jeesuksen Messiaan:

- Jumalan Valtikan Kantajana. Hän on Lain Antaja. Laittakaa iankaikkinen evankeliumi takaisin saarnastuoliin! 
- Hyvänä Paimenena, Israelin Paimenena, kaikkien ihmisten sydänten Paimenena. 
- Ylipappina; Hän on Jumalan ikuinen Pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Hänen pappeudellaan ei ole loppua.
- Ikuisena Uhrina
- Liiton Sanansaattajana, Malakia 3:1

Ikuinen evankeliumi esittelee: 

- Synnin vakavat seuraamukset, jotta ihmiset voivat juosta pois synnistä. 

"14 Niinkuin monet kauhistuivat häntä-sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo-
15 niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita." (Jesaja 52:14-15) 

Tämä on se, mitä ikuinen evankeliumi välittää saarnastuolista ihmisen elämään. Hän sanoo: Pelätkää syntiä! Synti tuhoaa rakkaan Taivaan Aarteen. Se tuhosi Hänet, se teki Hänen muotonsa epämuodostuneeksi.  

"13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä (Jumalan kirkkaudessa, Taivaan kirkkaudessa) tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä." (Dan. 7:13-14)

Näette siis todella selvästi, että Hän on Ihmisen Poika, jolle annetaan kaikki auktoriteetti, kaikki kirkkaus, koko suvereeni voima. Palvotaan Jumalan Loisteliasta Karitsaa! 

Näette, että kun ikuista evankeliumia saarnataan saarnastuolista, niin se tuo teille synnin seuraamukset. Se tuo teille nyt Jeesuksen Kristuksen Messiaan, Hallitsijan, Kuninkaan. Ihmiset pystyvät nyt keskittämään Hänet elämäänsä elämänsä Kuninkaana. 

Ps. 2:1, Hän esittelee Messiaan Jumalan Poikana:

"1 Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
2 Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:" (Ps. 2:1-2)

He eivät pysty. Hän on väkevämpi. Hän on:

- Jaakobin Tikapuut
- Hän on suurempi kuin Joona
- Hän on Kallio, josta he joivat ja juovat nyt 

Herra kysyy: Miten sitten evankeliumi on muuttanut elämäsi?

Tiedämme, että ihmisen tila on todella surullinen. On siis tärkeää, että Sana, ikuinen evankeliumi; että he löytävät evankeliumin, joka voi muuttaa heidän tilansa. Tämä sukupolvi on valinnut toisen evankeliumin, jossa ei ole voimaa. 

"1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta." (2. Tim. 3:1-5)

He ovat itserakkaita, tämä on meneillään juuri nyt. Hekumaa rakastavia, tämä on ilmiselvää juuri nyt. Kaikki seurakunnan ulkopuolella ja seurakunnan sisällä rakastavat hekumaa. Tämä on todella traaginen paikka, missä olla. Senkaltaisia karta. Tarkoittaen, älkää olko missään tekemisissä sen kaltaisen käytöksen kanssa.

Tapahtumat, jotka seuraavat Ilmestyskirjan luvun 14 taustalla siellä Ahdistuksen ajassa, on synnin tähden. 

Näette hyvin selvästi, että kadotetut eivät pysty ymmärtämään Kristuksen ikuisen evankeliumin aarretta. Tämän päivän langennut seurakunta ei myöskään pysty näkemään Jeesuksen Ristin ja Veren ikuisen evankeliumin aarretta. 
Tämän ajan kadotetut ja langenneet, luopioseurakunta ja maailma eivät pysty ymmärtämään, heillä ei ole kapasiteettia ymmärtää, eivätkä he pysty hyväksymään: 

-Jeesuksen Veren todellista arvoa
-Aarretta, jota pyhyys, pyhä kristillinen elämä kantaa 
-Vanhurskauden todellista arvoa ja aarretta elämässään
-Parannuksenteon aarretta
-Golgatan Ristin todellista arvoa ja aarretta elämässään  

Siksi he eivät pysty poimimaan ristiään päivittäin, kuten Jeesus käski, heille, jotka haluavat olla Hänen seuraajiaan ja nähdä Kirkkauden.

Silti näette toisella puolella, että uskolliset Jumalan pyhät pystyvät hyvin ymmärtämään Jeesuksen Ristin aarteen. He poimivat ristin joka päivä päivittäin ja ovat kiireisiä, ristiinnauliten lihansa päivittäin. He, jotka ovat uskollisia Herralle ja nöyriä Herran edessä, pystyvät arvioimaan Jeesuksen Veren todellisen arvon. He pesevät syntinsä Jeesuksen Veressä joka päivä joka sekunti. 

Heillä, jotka ovat langenneita, ei ole kapasiteettia arvioida Kristuksen itsensä arvoa. Siksi he vastaanottavat Hänet ja kaltoin kohtelevat Hänen pelastustaan seurakunnassa. Mikä tragedia, jos käännyt Ristiä vastaan. Hepr. 10:26-31 antaa vakavan varoituksen, että Herra tulee tuomitsemaan heidät, jotka tallaavat Uhriveren ja Liitonveren, joka on pyhittänyt heidät. 

"1 Ja sinä päivänä se purkautui, ja niin lampaista kurjimmat, jotka ottivat minusta vaarin, tulivat tietämään, että se oli Herran sana." (Sak. 11:11)  

Herra puhuu rikotusta Liitosta, Jumalan Liiton lupauksen rikkomisesta. 

"10 Ja minä otin sauvani Sulouden ja katkaisin sen purkaakseni liittoni, jonka olin tehnyt kaikkien kansojen kanssa." (Sak. 11:10)

"12 Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta". Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa." (Sak. 11:12)

He, jotka ovat langenneita, luopioita, jotka eivät rakasta Jeesusta, tämän päivän seurakunta, he eivät pysty arvioimaan ja ymmärtämään: 

-Jeesuksen ja Ristin todellista arvoa
-Parannuksenteon ja Jeesuksen Veren todellista arvoa
-Pyhyyden todellista arvoa

He rakastavat vain menestysteologiaa, eivätkä rakasta nuhtelua. He haluavat kuulla vain hyviä asioita, jotka ovat materiaalisia siunauksia heille. He eivät halua kuulla pyhyydestä, heidän pahuudestaan, tottelemattomuudestaan Jumalaa kohtaan, parannuksenteosta. 

Heidän kohtalonsa ja määränpäänsä, jotka hylkäävät totuuden, Ilm. 14. He rakastavat valheellisuutta; kylvä siemen ja kerää mitä tahansa. Heidän kohtalonsa, jotka sivuuttavat Jumalan, sivuuttavat Jumalan valtavat ihmeet, Jumalan Pilven, rammat, jotka kävelevät, sokeat, jotka näkevät, ja he jatkavat mennen luopioseurakuntiin. Heidän kohtalonsa. Voi heitä. Heidän kohtalonsa, jotka sivuuttavat parannuksenteon ja pyhyyden evankeliumin, jotka sivuuttavat vanhurskauden ja rakastavat korruptiota. Heidän kohtalonsa, jotka mustamaalaavat ja pilkkaavat Jumalan armoa.

Tuo kapina ei alkanut vain heistä, vaan se alkoi saatanasta Taivaan sisällä. Kapina ei ole mikään vitsi. 

"7 Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,
8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa." (Ilm. 12:7-8)

En voi uskoa, että he tekivät näin Taivaassa. Mutta heidät paiskattiin alas kuin salama. Tämä kapina, jonka näette seurakunnassa tänä päivänä, ei alkanut nyt, vaan se alkoi Taivaassa. Kun näette kristittyjen pukeutuvan moraalittomasti, tehden, mitä haluavat, niin tiedätte, että he tekevät sen oman isänsä saatanan mukaan. He tekevät abortteja, he ovat moraalittomuudessa, homoseksuaalisuudessa, menestysteologian evankeliumissa ja korruptiossa. He seuraavat, mitä saatana teki Taivaassa. Sen jälkeen saatana tuli ja johti Aadamin ja Eevan harhaan Puutarhassa. 

Tästä alkoi kapina, jonka näette seurakunnassa tänä päivänä. Näin se kehittyi. Tämä sai Kainin tappamaan Aabelin, kun hän toi uhrin, jonka Jahve Jumala hyväksyi. Tämä on sama kapina, jonka näette Nooan sukupolvessa. Paha sukupolvi, joka kieltäytyi tekemästä parannusta, kun Nooa käski heitä tekemään parannuksen. Maailma tullaan tuomitsemaan. Sama kapina, jonka näette seurakunnassa tänä päivänä. Kun kristitty kulkee edessänne, näette kapinan, naiset, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan, valiten itse miten pukeutuvat, valiten oman elämäntyylinsä. Kun katsotte tämän päivän kristittyä, niin kapina on todella ilmiselvää. 

Tämä kapina alkoi saatanasta Taivaassa ja saatana toi sen Puutarhaan Aadamille ja Eevalle. Tuo kapina sai Kainin tappamaan Aabelin. Tuo kapina sai Nooan sukupolven tuhoutumaa, sillä he kieltäytyivät tekemästä parannusta. Tuo kapina sai heidät rakentamaan Baabelin tornin Babylonissa. Tuo kapina sai egyptiläiset tappamaan heprealaisten jokaisen poikalapsen. Tuo kapina, joka tulee saatanalta, sai Antiokas Epiphanesin melkein pyyhkimään pois juutalaiset. 

Tuo kapina sai Jehoramin tappamaan veljensä ja hän jäi yksin. Hän melkein pyyhkäisi pois sukulinjan, jota Jumala säilytti Messiasta varten. Tuo kapina sai kuningas Herodin tappamaan kaikki poikalapset yrityksessään tavoittaa Jeesuksen. Tuo kapina sai saatanan kiusaamaan Jeesusta erämaassa. Tuo kapina sai nasaretilaiset melkein työntämään Jeesuksen kallionkielekkeeltä, tappaakseen Hänet. Tuo kapina sai roomalaiset sinetöimään Jeesuksen haudan suurella kivellä, koska he eivät halunneet Hänen koskaan tulevan ulos. Tuo kapina johti siihen, että ensimmäistä seurakuntaa vainottiin ankarasti. 

Paholainen käyttää tuota samaa kapinaa tänä päivänä johdattamaan tämän päivän seurakunnan ja kristityt helvettiin. Kun ylöstempaus tapahtuu, niin tuo kapina tulee nyt henkilöitymään antikristuksessa. Tuo kapina saa tämän päivän seurakunnan rakastamaan toista evankeliumia ja poistamaan ikuisen evankeliumin pois saarnastuolista. Sen tähden meidän tulee asettaa se takaisin! Asetan sen takaisin "suurempana ja parempana"!

En tiedä, kummalla puolella jakoa olette. Oletko sillä puolella, jotka pystyvät arvioimaan Jeesuksen Ristin ja Veren evankeliumin arvon, pyhyyden arvon, Jeesuksen Veren, Jeesuksen Ristin arvon? Oletko sillä puolella, jotka pystyvät arvioimaan Jeesuksen todellisen arvon, ei 30 hopeakolikko? Pystytkö arvioimaan Jeesuksen Ristin ja Veren todellisen arvon tässä langenneessa ajassa? Pystytkö arvioimaan ja ymmärtämään sen aarteen, jonka Jumala on asettanut parannuksenteon evankeliumiin, Parannuksenteon ja Pyhyyden palvelustyöhön? 

Pystytkö arvioimaan vanhurskauden todellisen arvon ja erottautuneen kristillisen elämän elämisen todellisen arvon ja aarteen tässä todella moraalisesti rappioutuneessa sukupolvessa? Pystytkö arvioimaan menestysteologian evankeliumin mädän, ja kuinka sillä ei ole mitään vapautuksen voimaa? Pystytkö arvioimaan sen aarteen, jonka Jumala on asettanut evankeliumiin, joka julistaa Messiaan tulemusta, Kuninkaan tulemusta? Siinä evankeliumissa on voima nostaa rampa täysin maan tomusta ja toistaa Raamattua vuonna 2022. 

Vai oletko heidän joukossaan, jotka eivät tunne Jeesuksen arvoa, Ristin arvoa, Jeesuksen Veren arvoa? Ja ajattelet, että Jeesuksen arvo on 30 hopeakolikkoa, orjan hinta?

Pystytkö näkemään sen arvon, jonka Herra on asettanut Jumalan ikuiseen Liittoon ikuisen evankeliumin sisällä, ja ennallistamaan sen takaisin seurakuntaan?

Te, jotka haluatte vastaanottaa Herran, sanokaa: 

Väkevä Herra Jeesus,
teen parannuksen ja käännyn pois kaikesta synnistä,
ja pyydän Sinua Herrani Jeesus, täyttämään sydämeni Jeesuksen Verellä ja Ristillä,
teen parannuksen kaikista synneistäni, Herrani Jeesus, 
pyydän, anna minulle anteeksi,
ja vakiinnuta vanhurskaus elämässäni, 
ja anna minulle pyhä kristillinen elämä, 
Herra, älä anna minulle muuta mahdollisuutta, vaan anna minun vaalia Sinua ikuisesti,
ja vaalia Sinun kallista Vertasi, 
Herra, määrää askeleeni kohti Jumalan Valtakuntaa, 
ja täytä minut Pyhällä Hengellä,
ja vakiinnuta Sanasi sydämessäni, 
Jeesuksen väkevässä nimessä,
olen uudestisyntynyt, 
Aamen. 

OSA 2   

Suuri sanoma, joka on meneillään juuri nyt, on Herran alttarin ennallistamisen sanoma. Ilm. 14, josta Herra otti ikuisen evankeliumin, jonka Hän haluaa ennallistettavan saarnastuolissa. 

"6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille." (Ilm. 14:6)

Tämä on se ikuinen evankeliumi. Sanoin, että Johannes on kirjoittanut monia kirjeitä ja myös Ilmestyskirjan sekä Johanneksen evankeliumin, mutta tämä on ensimmäinen kerta, jossa hän mainitsee sanan, evankeliumi ja myös ikuisen evankeliumin. Sen tähden tästä tuli erinomainen paikka määritellä se evankeliumi, jonka Herra haluaa ennallistettavan saarnastuoliin ja alttarille. 

Ilm. 14:6 eteenpäin, näette ne kolme enkeliä, jotka lentävät ja tuovat ikuisen evankeliumin. Ensimmäinen enkeli julistaa sen sanoen:

"7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet"." (Ilm. 14:7)

Ensimmäinen enkeli julistaa ikuisen evankeliumin komponentteja:

1) Pelätkää Jumalaa, ihmisten tulee pelätä Jumalaa
2) Antakaa Jumalalle kunnia elämällänne
3) Palvokaa yksin Jehova Jumalaa
4) Herra loi kaiken, fyysiset olennot ja koko universumin; maan ja kaiken, mitä siinä on, Taivaan ja kaiken, mitä siinä on, meren ja kaiken, mitä siinä on, ja myös uuden luomuksen; uuden Jerusalemin, uuden Taivaan ja uuden maan ja uuden sinut. 

Todella tärkeitä evankeliumin perusteita. 

"8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat"." (Ilm. 14:8)

Mitä tarkoittaa, että Babylon on langennut? Miksi Herra sanoo, että teidän tulee erottautua Babylonista, joka on langennut?

Herra pääasiassa sanoo, että Babylon on langennut, koska se ei ole ollut kuuliainen 1. enkelin ohjeistukselle; se ei ole nähnyt oikeaksi pelätä Jumalaa, eikä antaa Jumalalle kunniaa elämällään, eikä ole palvonut Jumalaa oikein elämällään, eikä ole ymmärtänyt, että tuomion hetki on lähellä. 

Näimme todella häiritsevän samankaltaisuuden tämän päivän seurakunnan ja Babylonin välillä. Tämän kuuluu nyt ravistella teitä, ravistella seurakuntaa ja saada teidät muuttamaan suunnan, jotta voitte päästä sisälle Taivaaseen. 

Sitten 3. enkeli tulee ja hän puhuu nyt heidän tuomiostaan, jotka eivät ole kuuliaisia ikuiselle evankeliumille, kapinallisten, jotka ovat kapinallisia. 

He eivät ymmärrä:

- Jeesuksen Veren aarretta
- Jeesuksen Ristin työtä
- Messiaan arvoa elämässään
- Pyhyyden tärkeyttä
- Vanhurskauden, pyhyyden ja parannuksenteon keskeisyyttä, jotka ovat ikuisessa evankeliumissa

Kolme enkeliä siis lentävät, heidät on lähetetty Herran toimesta kokoamaan maailman ihmiset Jumalan Valtakuntaan. Sen jälkeen, kun menette Ilm. 16:12:

"12 Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille.
13 Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista.
14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.
15 -Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! -
16 Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon." (Ilm. 16:12-16)

Näette todella selvästi, että kun Jahve Jumala lähettää kolme enkeliä, Hän lähettää heidät Taivaasta, he siis loistavat. Koska he ovat olleet Herran läsnäolossa, voitte nähdä kirkkauden heidän yllään. He loistavat kirkkautta. Jos joku koskaan pääsee Jumalan läsnäoloon Jumalan Valtaistuimen luona ja pystyy onnistuneesti ja turvallisesti pääsemään ulos ilman, että mitään tapahtuu hänelle, silloin näette seuraavan: he eivät voi olla mitään vähempää kuin se, kun näette Herran Profeetat kirkastettuina. 

Enkelit lentävät siis ylhäällä siellä ja ovat juuri tulleet Herran läsnäolosta, joten he loistavat Jahve Jumalan kirkkautta. Kaikki voivat nähdä heidät ja heidän loistavan. He julistavat Herran ikuista evankeliumia voiman kanssa. Tiedätte, että enkelit liikkuvat nopeasti. Heitä on kolme, joten yksi toisensa perään taivaallisessa järjestyksessä. Sitten he julistavat kovaan ääneen kaikille kansakunnille. Heidän tarkoituksensa on koota kaikki kansakunnat Jeesukselle. 

Miksi he tulevat, lentäen nopeasti tuolla tavoin? Ja kovaan ääneen? Ja julistavat kaikille kansakunnille, heimoille ja kielille samaan aikaan? Miksi samaan aikaan niin nopealla vauhdilla? Miksi he ovat sellaisessa kiireessä?

Olemme lukeneet juuri nyt Ilm. 16, että myös vihollinen, kolme heitä; lohikäärme, peto ja väärä profeetta, joka tulee olemaan todella vauras ja heprealainen. Antakaa, kun sanon sen tässä avoimesti. Todella todella vauras. Näette, että he yrittävät myös voittaa kaikki kansakunnat, kaikki kuninkaat väärillä ihmeillä. Jos luette 2. Tess.: He joutuvat kadotukseen, koska he kieltävät ja hylkäävät Totuuden.

"8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua." (2. Tess. 2:8-10) 

Toisin sanoen, Hän sanoo, että he, jotka joutuvat kadotukseen voivat vain uskoa siihen. 

"11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen." (2. tess. 2:11-12) 

1. Kun. 22, näette Miikan, Herran Profeetan tuovan profetian kuningas Aahabille. Näette, kuinka hän näki Herran; Jumala vei hänet Taivaaseen ja hän näki kaikki enkelit kokoontuneena ja sitten pahat henget myös tulivat ja yksi heistä sanoi, että hänestä tulee valehteleva henki Baalin 400 profeetan huulille. Nuo profeetat puhuisivat valheen, jotta kuningas kuolisi taistelussa.

Herra siis sanoo, että jos rakastatte valhetta nyt, niin Hän tulee lähettämään valehtelevien henkien vierailun tuona aikana. Herra tulee siis toisin sanoen, ottamaan pois Hänen suojeluksensa heidän yltään, jotta he uskoisivat valheen. Herra ei koskaan valehtele. 

Ilm. 14 näette, kuinka kolme enkeliä tulee valloittamaan, voittamaan maailman, tulemaan kasvokkain vihollisen kanssa, joka on ottanut vallan maailmasta tuona aikana. Ainoa ase, mitä he voivat käyttää, on ikuinen evankeliumi. Se on terävin ase, jota enkelit voivat käyttää, voittaakseen maailman. Ei menestysteologian evankeliumi, huutaen, Jumala rakastaa sinua, Jumala rakastaa sinua, Hän haluaa siunata sinua, ei. He julistavat: Pelätkää Jumalaa! Antakaa Hänelle kunnia! Hänen Tuomionsa hetki on lähellä! Palvokaa yksin Jahve Jumalaa! Ainoastaan ikuisessa evankeliumissa on voima voittaa kansakunnat. 

He ovat kiireessä voittaen kansakuntia Jeesukselle. He kaiuttavat sitä ylhäällä tuolla, jotta kaikki kansakunnat, heimot, ihmiset kuulevat sen samaan aikaan. Nyt ymmärrätte, miksi he ovat kiireessä. Sillä on myös toinen kolmen setti, joka menee ympäri maailmaa, nimeltään, lohikäärme, peto ja väärä profeetta, joka tulee olemaan todella rikas. He menevät myös ympäriinsä, yrittäen voittaa kansakuntia. Väärä profeetta on todella vauras, hän tulee sponsoroimaan antikristusta ja petoa. On heimo Israelissa, joka on laitettu syrjään, jota en halua mainita tässä, joka on merkattu aikaisemmin ja näyttää, että hän tulee sieltä.

Se paha kolminaisuus; lohikäärme, peto ja todella vauras väärä profeetta menevät ympäri maailmaa maailman kuninkaiden eteen tekemään niitä valheihmeitä, voittaen maailman kuninkaat. Siksi myös Jahve Jumalan enkelit liikkuvat kiireessä. Paha kolminaisuus menee jo ja voittaa maan kuninkaita. Ilm. 16:13-16. Mutta on ihmeellistä, että miten he tekevät näin, on vapauttamalla kolme pahaa henkeä, sammakkoa suustaan. Jos luette, 3. Moos. 11:10, niin näette, että sammakko on epäpuhdas eläin. Ihmettelen, miksi jotkut ihmiset grillaavat sammakon jalkoja ja syövät niitä. 

Lohikäärme, käärme, poistaa sammakon suustaan ja peto poistaa sammakon suustaan ja väärä profeetta, joka tulee olemaan todella vauras, poistaa myös sammakon suustaan. Kolme heitä poistaa sammakoita suustaan. Nuo sammakot ovat pahoja epäpuhtaita henkiä, joita he käyttävät, mennen ympäriinsä, tehden valheihmeitä maan kuninkaiden edessä. Kuten olemme nähneet 2. Tess. 2, maan kuninkaat valitsevat valheen, ja silloin Herra lähettää heille eksytyksen, jotta he uskoisivat siihen. Sitten he keräävät heidät suureen Armageddonin sotaan. 

Jahve Jumalan enkelit keräävät siis ihmisiä ja kansakuntia Jeesukselle, mutta on kilpailu tällä puolella. Vihollinen kerää myös ihmisiä ja kansakuntia. Sen tähden on meneillään vastakkain asettelu. He ovat vastakkain toistensa kanssa. Jahve Jumalan enkelit tulevat ikuisen evankeliumin kanssa ja valhehenget ulkona täällä lohikäärmeestä, pedosta ja todella rikkaasta väärästä profeetasta, joka tukee rahallisesti petoa. 

Haluan, että tarkastelemme tätä. Tulette näkemään, että nuo pahat henget sammakoista - tiedättehän sammakot, ne normaalisti ottavat kiinni hyönteisiä kielillään - voitte siis ymmärtää valheita, joita lohikäärme, antikristus ja rikas väärä profeetta tuottavat, joka tukee rahallisesti antikristusta. Ne valheet, joita he tuottavat kielellään. Pahoja henkiä symboloi sammakot. Kun he menevät ulos ja voittavat ihmisiä, niin nuo pahat henget lopulta muuttavat heidät Babyloniksi. 

Kaikista tärkein asia, jonka haluan tuoda teille on, että voitte nähdä, että on valheellinen paha kolminaisuus, joka muodostetaan tässä, Ilm. 16 ja 17. Se on jäljitelmä. Paha kolminaisuus muodostetaan siellä. Samaan aikaan on myös Jahve Jumalan enkeleitä täällä. Heitä on kolme ja he lentävät ylhäällä siellä. Mutta he kohtaavat nyt pahan kolminaisuuden, joka tullaan muodostamaan Ahdistuksen ajassa. 

Tämä on varoitus, jonka Herra nostaa teille tässä ikuisessa evankeliumissa, että on paha kolminaisuus, joka muodostetaan, Ilm. 16 ja 17, ja he antavat valheellisen sanoman. He menevät kaikkialle maailmaan ja voittavat kansakuntia Ahdistuksen, kun se tulee. Paha ja jumalaton kolminaisuus, joista tulee ulos sammakoita, tarkoittaen, valheellisuutta, pahoja epäpuhtaita henkiä. He menevät Ahdistuksen ajassa ympäriinsä käyttäne noita henkiä, voittaen kuninkaita, sillä Herra lähettää heille eksytyksen. Sillä he kieltäytyivät hyväksymästä Ristin evankeliumia ja kieltäytyivät kuuntelemasta näitä Kahta Profeettaa, jotka puhuvat teille juuri nyt. Kuninkaat uskovat heitä. Kuinka hirvittävää. Tämä on varoitus, jonka Herra nostaa. 

Paholainen yrittää jäljitellä Jahve Jumalaa. Jesaja 14, näette, kuinka hän korotti itsensä. Se näky, kun Herra vei minut Taivaaseen ja näin pienen sarven menevän sisälle Taivaaseen ja sanoin, hei, mitä teet täällä? Yrittäen mennä läpi pilvien. Jaoin tämän näyn teille. 20.7.2020, koronaviruksen aikana. Herra vei minut sisälle Taivaaseen ja silloin näin Jumalan kirkkauden, joka määrittelee rajan Taivaan ja muun laajuuden välillä alhaalla siellä. Silloin näin sen pienen sarven, jonka olin nähnyt alhaalla siellä, lävistävän läpi Taivaaseen. Sanoin: Hei, mitä teet täällä? Lähde pois täältä! Paholainen yrittää siis jäljitellä Jahvea Isä Jumalaa itseään, korottaen itsensä, haluten palvonnan. Antikristus yrittää jäljitellä Jeesusta. Sekä väärä profeetta, joka tulee heidän kanssaan Ahdistuksen ajassa, yrittää jäljitellä Pyhää Henkeä. 

Tämä on se, mitä Herra nostaa tässä, kysyen: Miksi ette hyväksyisi evankeliumia nyt, tekisi parannusta ja olisi pyhiä, ja pääsisitte ylöstempaukseen?     

Olen nähnyt todella suuren taistelun siellä. Ette halua tietää, mitä tulee tapahtumaan siellä. En halua jakaa sitä teille. Se ei ole teitä varten. Todella suuri taistelu, kun Herra asettaa meidät heitä vastaan. Siellä on ankaria maanjäristyksiä. On todella vaikeaa ja ankaraa, pahempaa kuin koronavirus. Se ei tule olemaan helppoa. Yhtenä hetkenä näin meidän liikkuvan Tulen kanssa, kutsuen alas myös Tulen, ja oli maanjäristyksiä, rakennuksia ja kaupunkeja sortui alas. 

Muistakaa, kuinka löin monia kansakuntia maanjäristyksellä ja ravistelin myös maailmankaikkeutta neutronitähtien yhteentörmäyksellä ja toin universaalin maanjäristyksen. He eivät siis pääse sitä pakoon ilmaiseksi. Se tulee olemaan suuri taistelu, mutta et halua olla siellä. Sinun ei tarvitse olla siellä. 

Mitä haluan nostaa esille teille on, että näette, kuinka enkelit taistelevat keräten kansakuntia Jeesukselle, todella nopeasti, he ovat kiireessä. Samaan aikaan vihollinen; käärme ja antikristus ja todella rikas heprealainen väärä profeetta myöskin kokoavat kansakuntia, johtaen harhaan kuninkaita, käyttäen sammakoita, pahoja henkiä. He voittavat valmistautuen taistelemaan Herraa vastaan Armageddonin taistelussa.  

Miksi jokainen heistä mainitaan siellä? Voitte nähdä, kuten sanoin teille, että vihollinen aloitti kapinan jo Taivaassa. Hän yrittää jäljitellä Jumalaa, mutta voi häntä! Hän ei tule onnistumaan. Sitten antikristus. Mainitsen tuon näyn, kun Herra toi minut seisomaan meren rannalla ja kun seisoin siellä, niin yhtäkkiä peto tuli ulos merestä. Kun hän tuli, hän ohitti ohitseni läheltä tällä tavoin. Sen jälkeen tuli toinen peto, mutta ei merestä. Hän kipusi toisen kanssa kolme porrasta alttarille. On kolme porrasta kivuta, päästäksesi alttarille tuossa näyssä. Tarkoittaen, että toinen peto auttaa häntä. 

Mitä Herra siis sanoo kaikessa tässä?

Jos otamme esimerkiksi väärän profeetan, joka ilmestyy Ahdistuksen ajassa, niin hän tulee jäljittelemään Pyhää Henkeä. Hän ilmestyy Ahdistuksen ajan puolivälissä. Hän ilmestyy heti, kun se toinen puolikas Ahdistuksen aikaa, toiset 3,5 vuotta alkaa. Silloin hän ilmestyy. Hän tulee nyt nyt tekemään palvelusta, tukien antikristusta. Hän yrittää jäljitellä Pyhää Henkeä. Kuinka hän uskaltaa?!? Näemme myös, kuinka Pyhä Henki ilmestyi, kun Jeesus alkoi tekemään Palvelustyötään, tukien Jeesuksen Palvelustyötä. Näette siis sen jäljitelmän. 

Näette Pyhän Hengen ilmestymisen vihkimisen seurakunnassa, kun Hän tuli tulisten kielten kanssa, kun opetuslapset odottivat ylähuoneessa. Jopa kun tämä väärä profeetta ilmestyy, hän ilmestyy kutsuen ensin tulen. Pyhä Henki on Kolmiyhteisen Jumalan kolmas Persoona. Kun väärä profeetta tulee Ahdistuksen ajan puolivälissä, niin hänestä tulee kolmas persoona pahassa jumalattomassa valheen kolminaisuudessa. Kun Pyhä Henki tuli seurakuntaan, Hän tuli merkkaamaan Jumalan ihmiset ja sinetöimään heidät Jeesukselle. Kun väärä profeetta ilmestyy keskellä Ahdistuksen aikaa, viimeisenä 3,5 vuotena, hän tulee merkkaamaan heidät pedon merkillä. 

Kun Pyhä Henki tulee seurakuntaan, Hän ei puhu itsestään, vaan puhuu Kristuksesta. Hän paljastaa Kristuksen. Kun väärä profeetta ilmestyy Ahdistuksen ajan keskellä, hän ei puhu itsestään, vaan tulee panemaan täytäntöön antikristuksen suunnitelman ja palvonnan. Kun Pyhä Henki tuli, Hän tuli antamaan elämän seurakunnalle. Kun tuo väärä profeetta tulee Ahdistuksen ajan keskellä, niin hän tulee tuomaan kuoleman. Hän tulee tappamaan kenet tahansa, joka ei palvo antikristusta. Kun Pyhä Henki tuli, Hän tuli panemaan täytäntöön Jeesuksen palvonnan. Kun tuo väärä profeetta tulee Ahdistuksen ajan puolivälissä, viimeisenä 3,5 vuotena, niin hän tulee toimeenpanemaan ja pakottamaan antikristuksen palvonnan. 

Mikä on se sanoma kaikessa tässä, koskien Jeesuksen ikuista evankeliumia?

Herra varoittaa, että he, jotka rakastavat eksytystä, syntiä ja pahuutta ja jumalattomuutta juuri nyt, jopa seurakunnassa, niin Herra tulee lähettämään heille eksytyksen Hengen. Toisin sanoen, Hän tulee antamaan sinulle toiveesi mukaan. Sen tähden tämä on hetki omaksua Ristin evankeliumi, Jeesuksen ikuinen evankeliumi. Kuinka todella todella puhdas evankeliumi! Todella väkevää. 

Herra kehottaa sinua tänä hetkenä vastaanottamaan Jeesuksen Ristin ja Veren evankeliumin. Sillä Hän sanoo, että on meneillään kilpailu, sillä antikristuksen henki on jo toimimassa tässä ajassa. Sen tähden näette, kuinka he ovat poistamassa Jumalaa perustuslaeistaan. Sen tähden he avoimesti laillistavat abortin, homoavioliitot ja taistelevat Jeesusta vastaan tässä ajassa. Vihollinen ottaa jo itselleen ihmisiä ja kansakuntia. Hän on jo ottanut heidät itselleen. 

Sanoma seurakunnalle on siis, että kuten nuo Jahve Jumalan kolme enkeliä, jotka loistavat pyhyyden ja Jeesuksen Veren ikuisen evankeliumin kanssa, myös teidän kuuluisi juosta kiireessä. 
Matt. 28: Menkää kaikkialle maailmaan ja tehkää heidät Jeesuksen opetuslapsiksi. Tämä on se sanoma, jota Herra välittää tässä. 

"19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)   

Toisin sanoen, Hän sanoo, että meidän kuuluisi liikkua kiireessä, kuten nuo kolme Jahve Jumalan enkeliä voittaen ihmiset Jeesukselle ennen kuin vihollinen voittaa heidät. 

oletko liikkunut kiireessä, Kristuksen seurakunta? Onko Kristuksen seurakunta, tämän päivän uskova juossut, tietäen, että vihollinen yrittää myös voittaa ihmisiä? Silloin teidän tulee myös juosta ja kilpailla hänen kanssaan ja ottaa ihmisiä Jeesukselle. 

Oletko kantanut todellista aitoa Jumalan ikuista evankeliumia? Vain se voi voittaa kansakuntia. Oletko kantanut sitä ja juossut sen kanssa, vai oletko kiireinen, juosten menestysteologian evankeliumin kanssa? 

Herra sanoo, että meidän tulee juosta Hänen puolestaan, ottaen kansakuntia Hänelle, ottaen yhteisöjä, kieliä, ihmisiä, heimoja. Se tulee olemaan pahempaa Ahdistuksen ajassa. Olen nähnyt sen jo. Sen tähden tämä on hetki, jolloin voitte vielä palvoa Jeesusta todella hyvin nyt ja valmistautua ylöstempausta varten. 

Jopa nyt vihollisella on agenttinsa seurakunnassa, jotka saarnaavat rahasta. Antikristuksen henki Kristusta vastaan on jo täällä, on jo kaikkialla maailmassa ottaen itselleen kansakuntia. He ovat ottaneet jo kaikki kansakunnat. Heitä on jopa seurakunnan sisällä. Kuinka surullista. Herra sanoo, että tunnette heidät heidän hedelmistään. Oletteko nähneet heidän pyhyyttään? Ovatko he kutsuneet Jumalan Pilven tulemaan luoksenne? Ovatko he näyttäneet heidän rampansa, jotka kävelevät? 

On todella helppoa havaita heidät ja erottautua heistä ja valmistautua Kirkkauden Valtakuntaa varten. Miksi jatkaisitte menemään seurakuntiin, joissa ei ole Jumalan läsnäoloa, kun Jumalan Pilvi on vieraillut, kun rammat kävelevät joka toinen päivä täällä? Mikä on oikein vialla? Miksi olisitte rakennetuissa seurakunnissa, joissa ei ole Jumalan läsnäoloa ja he saarnaavat valheita siellä, antaen vääriä profetioita, koskien maailman hyviä asioita siellä, vaikka Messias on tulossa! 

Silti täällä Jumalan Pilvi on tullut alas. Täällä Taivasta on käsketty ja Sade on laskeutunut alas Lima Perussa. Täällä rammat kävelevät joka toinen päivä, joinain päivinä 2-3 rampaa! Halleluja! Totuutta saarnattakoon, jotta ihmiset vapautettaisiin. Tämä on viisauden hetki. 

Herra sanoo selvästi, että on varoitus. Hän käyttää tätä nostamaan varoituksen eteenne, että olkaa varovaisia. Hirvittävät ajat ovat tulossa. Olen nähnyt ne jo Suuressa Ahdistuksen ajassa. Ette halua olla siellä. Voitte huomata siitä, miten Herra on superladannut Hänen Palvelijansa, työntäen neutronitähdet törmäämään yhteen, ravistellen universumia, että Hän valmistaa heitä tuota grand taistelua varten. Lyöden heitä maanjäristyksillä. Ette halua olla siellä Ahdistuksen ja Suuren Ahdistuksen ajassa. 

Herra sanoo, että jopa nyt teidän tulee tarkastella heidän hedelmänsä, missä heidän rampansa, jotka ovat kävelleet, ovat? Voitte nähdä Jahve Jumalan Kahden Profeetan hedelmät, kun rammat kävelevät Angolassa, kun Herra lähetti heidät sinne. Missä heidän hedelmänsä ovat? Sillä Herra sanoo, että tunnette heidät heidän hedelmistään. Aika on muuttunut seurakunnassa. Herra sanoo, että tänä hetkenä teidän tulee olla todella varovaisia. Sillä enkelit tuona aikana tulevat ohittamaan ylhäällä tuolla, julistaen ikuista evankeliumia. Teillä on nyt mahdollisuus vastaanottaa Jeesus todella hyvin sydämeenne ja vaeltaa absoluuttisessa pyhyydessä ja päästä täältä pois ennen Ahdistuksen aikaa. 

Voitte huomata, että hän, joka Puhuu kanssanne, on sotilaallisessa tehtävässä, lyöden kansakuntia maanjäristyksillä, lyöden Filippiinejä, sanoen, katsokaa, koska olen kävellyt täällä jaloillani, niin maanjäristyksen tulee iskeä nyt tähän paikkaan, kunnes teette parannuksen. Teidän tulee tuntea Herran jalkojen töminä, jalkojeni töminä. Voitte huomata, että Herra on lähettänyt meidät sotilaallista tehtävää varten. On vakava totinen hetki seurakunnassa. Kukaan ei pääse pakoon, jollet tee parannusta. Voitte siis huomata, että he tulevat kutsumaan tuon maailmanlaajuisen maanjäristyksen Suuressa Ahdistuksen ajassa. Jopa suuret rakennukset sortuivat. Vakavaa aikaa. Herran sotilaallinen tehtävä. Kaikki juoksivat, eikä ollut mitään paikkaa, minne juosta. 

Meidän tulee juosta ja voittaa kansakunnat Hänelle, sillä vihollinen myös juoksee ja voittaa heidät. Meidän tulee juosta, kun vielä on päivä. Teidän tulee juosta Herran puolesta ja voittaa kansakunnat, kastaen heidät Isän Jumalan, Jumalan Pojan ja Jumalan Pyhän Hengen nimeen.  

Jos haluat vastaanottaa Herran, sano:

Väkevä Herra Jeesus,
teen parannuksen täysin kaikesta synnistä,
ja annan elämäni Sinulle Herrani Jeesus,
ja pyydän Sinua Herrani Jeesus tulemaan sydämeeni,
ja olemaan Herrani ja Pelastajani,
pyydän, pidä minut poissa synnistä,
voitele minut Pyhällä Hengellä,
ja vakiinnuta Sanasi sydämeeni,
Herra, pyydän Sinua antamaan minulle kiireellisyyden tunnun,
jotta voin juosta Jeesuksen puolesta,
ja voittaa kansakuntia Jeesukselle,
ja ottaa kansakuntia Jumalan Valtakuntaan,
Jeesuksen väkevässä nimessä,
tänään olen uudestisyntynyt,
Aamen.

Messias on tulossa. Olkaa aina valmiita koko ajan. Muistakaa pyhyys, jota ilman kukaan ei ole näkevä Herraa. Vanhurskaus ja erottautunut elämä, erottautuen tämän maailman moraalisesta rappiosta. Erottakaa itsenne tämän elämän seksuaalisesta moraalittomuudesta, seksuaalisynnistä. Jumalan loistelias Valtakunta suurempi Valtakunta on tulossa. Siellä tulee olemaan palkkioita, kruunuja ja valtaistuimia. 

On luopumuksen aika, joka on tulossa, jolloin tulee olemaan hirvittävä luopumus maailmassa. Nuo henkilöt tulevat taistelemaan Jumalan ihmisiä vastaan. He yrittävät jäljitellä Jumalan kolminaisuutta. Voitteko kuvitella?! Otin vain yhden heistä, väärän profeetan, joka ilmestyy Ahdistuksen ajan puolivälissä, kun viimeiset 3,5 vuotta alkaa, hän ilmestyy. Hän tulee yrittämään jäljitellä Pyhää Henkeä. Voitteko kuvitella? Avasin teille hiukan sitä jäljitelmää, jota hän tulee tekemään. Raamattu on selkeä. Antikristuksen henki on jo toiminnassa maailmanlaajuisesti maailmassa. 

Sanoma teille on, että teidän tulee olla varovaisia, sillä kuulette heidän jo sanovan: Kylvä siemen ja kerää ihmeesi, yrittäen jäljitellä Jumalan parantumisia?! Voitte nähdä, että on agentteja kaikkialla seurakunnassa, juosten ympäriinsä, sadonkorjaten rahaa, valehdellen ihmisille, myyden Jeesuksen Verta, myyden valheihmeitä. He myyvät valheasioita; luutia, vettä, mitä tahansa. Herra sanoo, että teidän tulee oppia, Ilm. 16, että olkaa varovaisia! 

Tarkastakaa heidän hedelmänsä: Ovatko he pyhiä, minkälaisia ovat heidän seurakuntansa, pukeutuvatko ihmiset pyhästi siellä, kävelevätkö rammat siellä, vieraileeko Jumalan Pilvi siellä, ovatko he käskeneet Taivasta avautumaan siellä, saarnaavatko he vanhurskautta siellä? Se on todella helppoa, jos todella haluatte erottautua Herralle. Onko Jumalan läsnäolo siellä? Puhuuko Jumala heidän kanssaan? On paljon jäljitelmää; valheapostolit ja väärät profeetat juoksevat ympäri maailmaa, sadonkorjaten rahaa. He sanovat, että Jumala rakastaa iloista antajaa. He antavat teille profetioita, jotka hyviä ja makeita lihallenne. He ovat kohdanneet sukupolven, joka todella rakastaa hekumaa. Mikä tragedia. He antavat heille siis makeita profetioita. Tämä sukupolvi ei halua kuulla parannuksenteosta, pyhyydestä, nuhtelua.  

Näitte ne kolme sammakkoa, jotka tulivat ulos heidän suustaan ja he käyttävät niitä pahoja henkiä toteuttaen valhetta maailmanlaajuisesti. Sen tähden enkelit liikkuvat todella nopeasti Jeesuksen iankaikkisen ikuisen evankeliumin kanssa. Jopa teidän tulee juosta kiireessä, voittaen ihmisiä Jeesukselle. Tulemme aina luoksenne, voittaen sieluja Jeesukselle. Messias on tulossa. 
 
(1.7.2022 Globaali perjantain Kokous / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia